Kvalitets og miljøpolicy

Informasjon om vår kvalitets- og miljøpolicy 

Carstore er en del av Hedin Bil-konsernet, og omfattes av arbeidet innen kvalitet og miljø som konsernet jobber med. Nedenfor er mer informasjon om dette. Ytterligere informasjon finner du her (LINK). 

Hedin Bils visjon er at konsernets tjenester og produkter skal påvirke miljøet minst mulig og dermed bidra til en bærekraftig utvikling.

Kvalitets- og miljøspørsmål er to svært viktige områder i Hedin Bils bestrebelser på å ivareta alle konsernets interesser i all forretningsdrift. Siden 2005 har Hedin Bil-konsernet hatt sertifikater i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Målet med selskapets systematiske kvalitets- og miljøarbeid er at det daglige arbeidet er preget av omsorg for miljø, helse og kvalitet og at våre arbeidsplasser oppleves utviklende og stimulerende for alle ansatte. Med engasjerte og ansvarlige medarbeidere og ledere styrkes selskapets konkurransekraft og merkevare.

Formålet med denne policyen er å sikre at alle våre enheter iverksetter tiltak for å stadig forbedre driften og redusere miljøbelastningen og forhindre forurensning basert på våre betydelige miljøaspekter. 

Selskapets ambisjon er at vårt systematiske kvalitets- og miljøarbeid skal resultere i langsiktig lønnsomhet for fortsatt utvikling. Vårt arbeid skal bidra til å nå våre overordnede kvalitets- og miljømål og kan oppsummeres som: 

Vi overgår kundens forventninger 

Vårt mål er at de ansatte skal fungere som ambassadører for vår merkevare og overgå kundens forventninger i hvert møte. Vi ser på kundeservice i verdensklasse som et kraftig konkurransemiddel. Våre stikkord, sikkerhet, troverdighet og tilgjengelighet, tilsier at enhver kunde skal føle seg sett og viktig. Dette må gjennomsyre vår adferd i alle situasjoner der vi møter kunder og også andre relevante interessenter, eksterne og interne. 

Vi reduserer vår miljøpåvirkning gjennom samarbeid 

Gjennom et aktivt samarbeid mellom ledelse, ledere, ansatte, leverandører, myndigheter og bransjeforeninger sikrer vi at vår miljøbelastning reduseres og at forurensning forhindres. Miljøfarlige stoffer skal deponeres og resirkuleres eller behandles på en langsiktig og miljøriktig måte. 

Vi overgår eksterne krav 

Vi ser på gjeldende lovverk, forpliktende krav og forventninger som en nedre grense for vårt arbeid. Vi oppfordrer våre ansatte, kunder, partnere og andre interessenter til å alltid ha høye forventninger til arbeidet vårt. 

Vi tar ansvar 

Våre ansatte er engasjerte og tar ansvar for alle sider av arbeidet som utføres. Våre ledere står for tydelig og synlig lederskap. Alle ansatte følger rutiner og regler, og rapporterer om mulige forbedringer og mangler i våre prosesser.

Vi har en klar ansvarsfordeling 

Vårt systematiske kvalitets- og miljøarbeid bygger på en tydelig ansvarsfordeling. Vi driver virksomheten fremover gjennom aktiv målstyring med sikte på hele tiden å forbedre våre prestasjoner. Vi følger jevnlig opp hva vi ble enige om å gjøre. 

Vi har høy kompetanse 

Vi sikrer at våre ledere og medarbeidere har rett kompetanse for å kunne lede og bidra til kvalitets- og miljøarbeid. Vi stiller høye krav til samarbeidspartnere og leverandører.